Domain: lagen.nu

Overview
Ads (0)
PPC Keywords (0)
Organic Keywords (637)
Competitors (857)
Sub-Domains
lagen.nu
Paid Keywords
Keywords found: 0
#Competitors: 0
#Ad Copies: N/A
 
Organic Keywords
Keywords found: 637
#Competitors: 865
Average Position: N/A
 
PPC Overview
No Results Found
Organic Overview
Keywords (637) Position
las 5 1
las 6 1
las 1 10
las 4 10
las 12 13
fel i 9
2010 s 12
lagen 11
försäkringskassa 8
nja 18
View More »
Competitors (865) Keywords
notisum.se 639
riksdagen.se 1,238
sv.wikipedia.org 66,897
eduskunta.fi 6,300
regeringen.se 2,221
uppsatser.se 4,633
finlex.fi 2,983
62.95.69.3 80
parliament.fi 1,864
dn.se 4,819
View More »
Organic Listing Variations
1.
RÅ 2002 ref. 15 | Lagen.nu
- [ Translate this page ]Om betydande balansomslutning föreligger gäller också i det senare fallet kravet avseende ... Betydande balansomslutning föreligger normalt när det gäller ...
2.
Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) (YGL) | Lagen.nu
- [ Translate this page ]9 § yttrandefrihetsgrundlagen (databasregeln) avses de. ..... Lag (1994:1477) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen. Förarbeten: Prop. 1993/94:118 , bet. ...
3.
Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap | Lagen.nu
- [ Translate this page ]De som därvid anses som helsyskon får dock registrera sitt partnerskap med varandra efter tillstånd av myndighet som anges i 15 kap. 1 § äktenskapsbalken. ...
4.
Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering | Lagen.nu
- [ Translate this page ]Kontrollavgift får inte tas ut om överträdelsen omfattas av förordnande enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift eller är belagd med straff enligt ...
5.
Kungörelse (1965:68) om nya sedlar på femtio kronor och tio kronor ...
- [ Translate this page ]Maj:t har, på framställning av fullmäktige i riksbanken, funnit gott kungöra, att sedlar på femtio kronor och tio kronor av nya typer, ...
6.
Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden | Lagen.nu
- [ Translate this page ]1 § I denna lag finns bestämmelser om värdepappersmarknaden. ...... Lag (2008:11) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ...
7.
NJA 1981 s. 562 (NJA 1981:60) | Lagen.nu
- [ Translate this page ]Värdet av den egendom vari ägarförbehållet gäller har i målet ostridigt antagits uppgå till 430 000 kr. Enligt avtalet d 13 nov 1975 överlät GAD till El ...
8.
RH 1993:100 | Lagen.nu
- [ Translate this page ]Sawa Fabriks Aktiebolag (Sawa) försattes i konkurs den 21 juni 1990. H.D. yrkade i konkursen ersättning enligt lönegarantilagen för lön m m. ...
9.
NJA 2000 s. 404 (NJA 2000:63) | Lagen.nu
- [ Translate this page ]Vid bolagsstämma i SWAB d 24 febr 1989 beslutades att SWAB:s firma skulle ändras till Swedewings Airways AB (SWAirways). ...
10.
RÅ 1994 ref. 71 | Lagen.nu
- [ Translate this page ]Vidare skall länsrätten enligt 4 § samma förordning, om det föreligger sedan återkallelsegrund som avses i 16 § körkortslagen (1977:477), ...
 
View More »
ascSort Ascending
descSort Descending
eqEquals...
!eqDoes Not Equal...
gtGreater Than...
gteqGreater Than or Equal To...
ltLess Than...
lteqLess Than or Equal To...
      And   Or
                
Sometimes you don’t know exactly what you are looking for in a Research data. That’s when our searching options may come handy.
The Domain Search
This search allows you to enter the domain name of the site you want to analyze. For example, you may enter “amazon.com” in the KeywordSpy search bar.

The Keyword Search
This will let you enter terms and key phrases in the search bar such as “send flowers”, “cover letters”, “keyword software,” and even a single broad term like “chocolate”.

The Ad Copy Search
This allows you to enter any texts or content included in an ad copy, whether the ones in ad copy headline or the ones in description lines. For example: “sunglasses”.
The Destination URL Search
This search allows you to enter the destination URL of the site that you want to analyze.

The destination URL is the address where a searcher is taken when an advertisement copy in search engines is clicked. Please take note that the destination URL differs from the display URL which appears at the bottom of advertisement copies.

Please be reminded to always include http:// at the beginning of your Destination URL search. For example: “http://www.proflowers.com”.

In addition, if you want to find all the ads that KeywordSpy indexed for a specific affiliate network e.g. Hydra Network. You should search in Destination URL the string lynxtrack.com.
Loading
  Loading...